Vieren, leren, dienen, delen en ontmoeten

Vieren

Het vieren van de zondagse dienst vormt de kern van de gemeente. Met alle middelen die ons ten dienste staan wordt het Woord vertolkt en wordt de lof Gods gezongen.

Viering van de eredienst, elke zondag opnieuw. In Zutphen wordt tenminste eenmaal per maand het avondmaal gevierd. Brood en wijn, ons gegeven. Alle bezoekers zijn uitgenodigd deel te nemen aan de maaltijd, ook de kinderen. Voor hen is er druivensap in plaats van wijn.

Ook in Hengelo vieren we maandelijks het Heilig Avondmaal. In Twekkelo gebeurt dat iets minder frequent.

  

De doop wordt zoveel mogelijk te midden van de gemeente bediend, aan kinderen en volwassenen. In doopgesprekken vindt de voorbereiding plaats.        

De bevestiging en inzegening van 

een huwelijk vergt een lange voorbereidingstijd. Maak hiervoor vroegtijdig een afspraak met de predikant.

De uitvaartdienst. Bij een overlijden moet erg veel in korte tijd worden geregeld. Het helpt als u van tevoren bedenkt hoe u uw eigen uitvaart wilt. Het lutherse kerkgebouw kan voor de uitvaart gebruikt worden. Hiervoor zijn regelingen getroffen met de politie voor het aan- en afrijden van de rouwstoet.

Iedere donderdagmiddag (marktdag) wordt er in Zutphen een middagpauzedienst georganiseerd door de oecumenische werkgroep Middagpauzedienst. Van 12.00 tot 12.15 uur wordt het Lohman-orgel bespeeld en aansluitend is er een korte viering. Verschillende voorgangers en organisten van diverse geloofsrichtingen uit de regio gaan daarin voor.

Leren

Leren van Luther

De Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen doet mee aan Leren van Luther. Jaarlijks verzorgen lutherse predikanten en docenten een reeks van 4 of 5 bijeenkomsten over Lutherse theologie en traditie. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond, van 19.30 uur tot 21.00 uur in het gemeentecentrum. In september komt de folder bij de cursus beschikbaar. Hierin vindt u ook de data. Welkom!

Het verhaal gaat

Iedere 3de dinsdagmiddag van de maand (van september tot en met mei) komen leden van de Lutherse gemeente en de Protestantse Gemeente Zutphen bij elkaar in het gemeentecentrum rondom het boek Het verhaal gaat van Nico ter Linden. We lezen steeds een of twee hoofdstukken om vervolgens in gesprek over onze ervaringen en opvattingen. Hierbij geven we elkaar de ruimte en de tijd, zodat het er een goed gesprek kan ontstaan.

De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur en duren tot 16.00 uur.

Dienen (pastoraat)

Het omzien naar elkaar wordt binnen de gemeente van groot belang geacht. Het pastoraat wordt breed ingevuld door dit aan ieder die daar, mede afhankelijk van de omstandigheden, behoefte aan heeft, te bieden. Het kleinschalige karakter van de gemeente biedt goede mogelijkheden tot sociale contacten. Om goede pastorale zorg te kunnen verlenen, is het belangrijk dat onze gemeenteleden echt in beeld zijn. Pastoraat is een zaak van de hele gemeente. In onze gemeente zijn twee mensen aangewezen om hierbij in het bijzonder dienst te doen. Om goed in contact met de leden van de gemeente te zijn, zijn er mensen aangesteld om ‘gewoon’ bezoekwerk te verrichten, dan wel om telefonisch contact te onderhouden met een aantal leden. In dat contact kunnen dagelijkse zaken, maar ook bijzondere omstandigheden aan de orde komen. Het kan aanleiding geven tot een bezoek of telefonisch contact door de predikant. Natuurlijk kunnen gemeenteleden zich ook direct wenden tot de kerkenraad of de predikant.

Delen (diaconie)

Het Evangelie is de leidraad van onze gemeente en de bron van waaruit zij, binnen de mogelijkheden die er zijn, naar buiten treedt en opkomt voor hen die extra zorg nodig hebben in de wereld dichtbij maar ook ver weg. Diaconie en diaconale projecten zijn belangrijk. De gemeente neemt deel aan de landelijke diaconale collecten (Kerk in Actie). Op plaatselijk niveau wordt nauw samengewerkt met de diaconie van de Protestantse Gemeente Zutphen.
Ook is er diaconale samenwerking met de lutherse gemeenten in Arnhem en Apeldoorn, bijvoorbeeld bij de ondersteuning van onze lutherse zustergemeente in Dzialdowo (Polen).

Ontmoeten

Koffieochtend
Op de laatste dinsdagmorgen van de maand organiseert de ELG Zutphen een koffieochtend in het restaurant van verpleeghuis St. Elisabeth. Deze ochtend begint om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Het gaat om ontmoeting en gesprek. Daarom is er ook geen programma. Iedereen is welkom. Dus ook wanneer u niet in St. Elisabeth woont. En ook wanneer u niet kerkelijk bent. Een activiteit zonder drempels!

Koffiedrinken na de dienst
Na afloop van elke kerkdienst in Zutphen wordt er gezamenlijk in de koffiehoek, achterin de kerk, koffie of thee gedronken. Door het kleinschalige karakter van onze gemeente is het wel mogelijk er als vreemdeling binnen te komen, maar eigenlijk niet om als vreemdeling weg te gaan. Deze onderlinge ontmoetingen zijn belangrijk.

Gemeentedag

Eenmaal per jaar vindt er een gemeentedag plaats, afwisselend in Zutphen of in Twente. Daarbij is er volop gelegenheid elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten.

Lutherse Gemeente

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de week.

Volg ons op Facebook

Onze Diensten

Zutphen Lutherse Kerk:

Twekkelo, Johanneskerk:

Hengelo, Lebuinuskapel:

Kerkgebouw - Beukerstraat 10 Zutphen

Post adres

Heeckerenlaan 24

7203 BC Zutphen