Bijwerkt op 30 januari 2019 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

In de Protestantse Kerk in Nederland is veel gaande. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de nieuwe kerkorde, en daarmee is ook de organisatie van de kerk als geheel veranderd. Er is meer ruimte gekomen voor verscheidenheid in gemeenten. Tegelijkertijd blijven er voorwaarden waaraan een gemeente moet voldoen. Eén van de voorwaarden is het hebben van een voltallige kerkenraad. Tot nu toe lukte dat altijd. Nu mw. Jos Petersen na vele jaren kerkenraadslid (voorzitter en diaken) te zijn geweest, staan we opnieuw voor de opgave om ook op dit punt te voldoen aan de kerkorde. Hoewel we als kerkenraad niet de krampachtigheid opzoeken, hechten we eraan er zorgvuldig mee om te gaan en ons niet in het gebied van onduidelijkheid te begeven. Wij hopen dan ook dat de ontstane vacature van diaken spoedig kan worden opgevuld. Het werk van diaken is omschreven, ook weer in die kerkorde, gegrond in de Schrift. En het werk van de diaken leeft in het hart van de gemeente. Als gemeente willen we leven met dat wat Jezus zei, te lezen in Matheus 25: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe … Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de winsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Op de vraag wat diaconaat is, wordt op de website van Kerk in Actie zo geantwoord:

Diaconaat is hulp vanuit kerken om sociaal-maatschappelijke nood van mensen te voorkomen, verminderen of opheffen. Bij het uitvoeren van het diaconale werk vormen deze begrippen de leidraad.

- Barmhartigheid (goed doen)
Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief.

- Gerechtigheid (recht doen)
Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.

- Rentmeesterschap  
Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde.

- Wederkerigheid
De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.

- Geloof in uitvoering  
Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is ‘geloof in uitvoering. Het is ook de titel van het projectenboek van Kerk in Actie.

- Vrede brengen
Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband.

Ds. Louisa Vos
Uit de Bongerd