Bijwerkt op 30 januari 2019 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

Gemeentevergadering elg Zutphen op 9 december 2018

Op 9 december 2018 vond een gemeentevergadering van de elg Zutphen plaats na afloop van de kerkdienst. Daarbij waren ongeveer 18 bezoekers aanwezig.

Na de opening door de voorzitter, mw. Agnes Bedeker, kreeg dhr. Azink de gelegenheid een powerpoint-presentatie te geven en mondeling toe te lichten.

Daarbij kwamen vooral aan de orde: de nieuwe kerkorde, en de gevolgen daarvan voor onze gemeente, een overzicht van de financiële situatie van de gemeente, en nog enkele andere punten.


1. De nieuwe kerkorde

Die bevat nogal wat wijzigingen t.o.v. de vorige editie. Voor de kerkenraad (en voor u) het meest van belang is het vervallen van de speciale regeling t.b.v. kleine gemeenten: voorheen konden die volstaan met een kerkenraad die bestond uit minstens één ouderling, één diaken en één ouderling-kerkrentmeester en een predikant of kerkelijk werker. In de nieuwe kerkorde moeten voor elk van de drie ambten  tenminste twee kerkenraadsleden zijn. Omdat mw. Petersen per 1 januari a.s. stopt als diaken, is er dan maar één diaken over. En dat is te weinig om te voldoen aan de vereisten om in aanmerking te komen voor de ANBI-status, waarbij een gift aan de kerk fiscaal aftrekbaar is. Vandaar het uitdrukkelijk verzoek: denk na over de vraag of u diaken zou willen worden.

De belastingdienst kan de ANBI status afnemen als een gemeente niet voldoet aan de bepalingen/regels van de kerkorde o.a. op het vlak van de samenstelling van de kerkenraad en het op tijd en compleet inleveren van de jaarstukken en begrotingen. (Op dit moment geldt nog een groepsbeschikking voor de PKN kerken, maar die loopt gevaar als niet alle PKN gemeenten binnenkort voldoen aan de ANBI eisen.)

Er is nog geen complete gedrukte tekst van de nieuwe kerkorde beschikbaar, maar al wel is bekend dat de nummering en de volgorde van een aantal artikelen is gewijzigd.

Omdat ons huidige beleidsplan op een aantal plaatsen verwijst naar een artikel  van de oude kerkorde, moet daarin ook het één en ander gewijzigd worden. Zodra dat gebeurd is, wordt dat in De Omroeper gepubliceerd en ligt er een exemplaar daarvan ter inzage.

En verder is er op bovenplaatselijk niveau veel veranderd: het aantal classes is teruggebracht van 74 naar 11. Wij horen voortaan bij classis Gelderland Zuid&Oost (omvat de hele Achterhoek + vrijwel de gehele Betuwe). Een nieuwe functie is die van de classispredikant; dat is de enige bezoldigde functionaris van elke classis. Eén van zijn taken is eens per vier jaar elke gemeente te bezoeken. Dhr. Azink is ingenomen met de benoeming van dr. Van Beelen als onze classispredikant. In antwoord op vragen antwoordt dhr. Azink dat er in elke classis tenminste één lutherse gemeente is (in onze classis 3), en dat in elke classis één vertegenwoordiger van een lutherse gemeente lid is van de classicale vergadering. Verder ligt het in de bedoeling per nieuwe classis enkele  zg “ringen” te vormen, waarbinnen contacten tussen de deelnemende gemeenten worden bevorderd.


2. De financiën

Dhr. Azink toont de jaarrekening naast de begroting van 2017 op hoofdlijnen, en de begrotingen voor 2018 en 2019. Daaruit wordt duidelijk dat inkomsten uit “levend geld” (dat wil zeggen: inkomsten uit collecteopbrengsten en Kerkbalans, dus afkomstig van levende personen) de afgelopen jaren flink zijn gedaald (o.a. door enkele sterfgevallen in de gemeente) en die tendens lijkt zich de komende jaren voort te zetten. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.

De controle op de financiën wordt door de landelijke PKN gedelegeerd aan het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Als er door het CCBB geen commentaar gegeven wordt op de ingeleverde financiële stukken, krijgt de kerkenraad bericht dat alles in orde is.

Overigens heeft het CCBB ook de taak gekregen om toe te zien op het naleven van de ANBI-regels.


3. Wat verder ter tafel komt

a.   De cantorij

De cantorij is onmisbaar voor onze gemeente. Maar die behoeft versterking, in de eerste plaats is een alt dringend noodzakelijk. Aanmelden bij de cantor.

b.   AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Wie nog niet heeft gereageerd op de desbetreffende brief, wordt dringend verzocht dat vandaag alsnog doen, bij de secretaris. De bijbehorende Privacyverklaring ligt in de consistorie ter inzage.

c.  Combinatie van gemeenten (met elg Arhem en Apeldoorn: AAZ)

Deze drie gemeenten overleggen in de stuurgroep (van elke gemeente 2 afgevaardigden, onder voorzitterschap van iemand van buiten deze gemeenten, en een secretaris) over eventueel verdere samenwerking, waarbij Luthers Twente niet wordt vergeten.

d.  Orgels voor Polen

In de afgelopen maanden is namens de combinatie van gemeenten AAZ een bedrag van ruim € 10.000 (waarvan € 9000 afkomstig van een gift, de rest is afkomstig van de diaconieën van de AAZ-gemeenten) overgemaakt naar onze partnergemeente in Polen voor de aanschaf van twee elektronische orgels met toebehoren voor de beide kerken (Dzialdowo en Lidzbark). Komend voorjaar hoopt een delegatie van AAZ de officiële inwijding van de orgels in Polen bij te wonen.

e.  Website

De kerkenraad beraadt zich op het ogenblik over een nieuwe website voor onze gemeente. Wij houden u op de hoogte via De Omroeper.

f.  Kerstboom

De kerstboom wordt dit jaar geplaatst en versierd op 18 december. De kerststal zal in de loop van de weken tot 6 januari worden aangevuld. (De drie Wijzen dus pas het laatst.)


4.  Rondvraag

Ds. Vos verwijst mensen die vragen hebben over de taken van een diaken naar de huidige diakenen.

Mw. Folmer wijst erop dat niet bij iedereen bekend is dat het potje met geld op de tafels bij de koffie niet is bedoeld om de kosten van de koffie te voldoen, maar om bloemen te kopen voor op de altaartafel.


5. Sluiting

Mw. Bedeker bedankt dhr. Azink hartelijk voor zijn heldere presentatie; vervolgens wenst zij iedereen wel thuis en sluit zij de vergadering.

Jan van Beijeren.


Afscheid van dhr. Henk van der Zalm

In de dienst van 27 januari namen we voorlopig afscheid van Henk van der Zalm, wegens zijn verhuizing naar een gerieflijker woning in Den Haag. Wel zal hij af en toe nog wel eens bij Peter komen logeren en meegaan naar de kerk. Na de dienst werd Henk enthousiast toegezongen door de gemeente met een tekst die ds. Vos daarvoor speciaal had geschreven. En ook Henk zelf sprak de gemeente met een dankwoord toe.


Nieuws

Kijk voor nieuws ook bij

Geloven in Zutphen

Platform van christelijke geloofsgemeenschappen in Zutphen en Warnsveld