Bijwerkt op 16 juni 2019 © 2007 Webmaster Lutherse Gemeente Zutphen

Aanvang Lutherse kerkdienst steeds om 10.15 u


23 juni  1e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk  ds. O. Mulder  Werelddiaconaat

Walburgiskerk mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn


30 juni  2e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos  HA voedselbank

Walburgiskerk ds. R. Heins


7 juli  3e zondag na Trinitatis  groen

Lutherse kerk    mw. ds. P. Akerboom-Roelofs binnenlands diac.

Walburgiskerk mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn


14 juli  4e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos  project diaconie

Walburgiskerk ds. R. Heins HA


21 juli  5e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk  dhr. D. Akerboom  Polen

Walburgiskerk mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn


28 juli  6e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk  ds. H. Günther,   HA  hospice

Walburgiskerk ds. R. Heins


4 augustus  7e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk  Dhr. D. Akerboom  onderhoudsfonds

Walburgiskerk ds. S. Sluis


11 augustus  8e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk    mw. ds. H. Günther-van Dijk Werelddiaconaat

Walburgiskerk ds. H. van Es


18 augustus  9e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk  ds. F. Wiersma  diaconie

Walburgiskerk ds. C. Bochanen  


25 augustus      10e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk   mw. ds. L. Vos  HA   opvang daklozen Arnhem

Walburgiskerk mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn  HA


1 september  11e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk  ds. W. Sarolea  onderhoudsfonds

Walburgiskerk ds. R. Heins


8 september  12e zondag na Trinitatis groen

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos  jeugdwerk KiA

Walburgiskerk mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn  


15 september 13e zondag na Trinitatis  groen

Lutherse kerk  dhr. D. Akerboom  zending KiA

Walburgiskerk ds. J. van de Leur


22 september 14e zondag na Trinitatis  groen

Lutherse kerk  mw. ds. D. van Alphen-Ubbens Vredesweek KiA

Walburgiskerk startdienst, ds. Heins, ds. Pijpers, mw Bekkers


29 september 15e zondag na Trinitatis  groen

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos    HA  werelddiaconaat

Walburgiskerk mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn  


Kerkdiensten in de Johanneskerk in Twekkelo:  

Geen gegevens over mei,  juni  en juli

25 augustus  Ds. F. Wiersma

22 september  mw. ds. A.T. de Vries

Aanvang steeds 10.30 u.


Kerkdiensten in de Lebuïnuiskapel in Hengelo:

2 juni:   ds. O. Mulder

7 juli:    mw. Ds. L. Vos

4 augustus:   ds. F. Wiersma

1 september:  mw. ds. L. Vos

Aanvang steeds 10.30 u.


Middagpauzediensten in de Lutherse kerk

elke donderdag om 12.15 u.

9 mei  ds. W. Stolte

16 mei  mw. pastor G. Pols

23 mei  ds. C. Bochanen

30 mei  geen dienst,  Hemelvaartsdag

 6 juni dhr. R. de Boer

13 juni  maj. J. Kopmels (Leger des Heils)

20 juni  ds. S. A. Meijer

27 juni  mw. ds. A.C. Thimm-Stelwagen

 4 juli  Ds. J. Boer

11 juli  mw. ds. I. Builtjes-Faber

18 juli  ds. R. Heins

25 juli  mw. pastor G. Pols

 1 augustus mw. ds. I. Builtjes – Fabe

 8 augustus mw. ds. D. van Alphen-Ubbens

15 augustus ds. W. Stolte

22 augustus ds. W. de Bruin

29 augustus mw. ds. A.J. de Hoop

Erediensten Zutphen - Twekkelo - Hengelo